Artikel

Laatst bewerkt door Hester Jelgerhuis op 04-11-2013 17:23

Blog studiereis open education 2013 dag 4

Van 19-26 oktober gaat een groep bestuurders van hogescholen en universiteiten, het ministerie van OCW en de VSNU naar de Verenigde Staten voor een studiereis die SURF organiseert rondom het thema open education. Tijdens de studiereis bezoeken we verschillende toonaangevende organisaties op het gebied van open education in Washington DC, Boston en New York.

Na een transfer van Washington DC naar Boston in de vroege ochtend hebben Tufts University en het OpenCourseWare Consortium een vol en boeiend middagprogramma voor ons georganiseerd. 

> download de Daily Open #4 als PDF (of alle edities in een keer)
> zie verslag dag #1-2, verslag dag #3, verslag dag #4, verslag dag #5 of verslag dag #6-7

 

opencourseware consortium

Mary Lou Forward, de Executive Director van het Open Courseware Consortium (OCWC) trapt af. Het Open Courseware Consortium, een organisatie met leden over de hele wereld, is ontstaan om gezamenlijk de discussie te starten wat de impact van open education op het onderwijsstelstel zou zijn, toen MIT in 2001 besloot alle leermaterialen open ter beschikking te stellen. Hun doel is samenwerking tussen instellingen en de awareness over open education te bevorderen, en onderzoek naar het effect en de impact te stimuleren. Mary Lou benadrukt dat open niet alleen gratis is, maar dat het ook de mogelijk biedt de leermaterialen te hergebruiken: to reuse, remix, revise and redistribute.

Kijkend naar de gebruikers van open courseware valt op dat bijna de helft ouder dan dertig jaar is. Een vijfde is 19 jonger of jonger en een derde is tussen de 20 en de 30. Een derde is student, 12% scholier, 19% noemt zich een self learner en 22% is professional. Slechts 8% van de gebruikers blijkt docent te zijn, terwijl men vooraf had gedacht dat docenten juist de primaire doelgroep zouden zijn. Het belangrijkste motief om open courseware te gebruiken blijkt ‘uit interesse te zijn’, gevolgd door ‘om mijn kennis en vaardigheden te verdiepen voor werk’ en ‘voor verdieping van een thema binnen mijn studie’. In de op SURFspace te downloaden presentatie staan nog meer interessante cijfers en voorbeelden van OCWC-projecten.

De groeiende lijst deelnemers aan het OCWC, die ook onderling samenwerken in verschillende projecten en programma’s, ontdekken dat de impact van open education groot is, en vaak onverwachte positieve effecten heeft. Mary Lou eindigt haar verhaal met de oproep zoveel mogelijk bestaande cursusmateriaal open beschikbaar te maken als open courseware en vooral lid te worden van het consortium.

Mary Lee, de Associate Provost van Tufts University, vertelt ons dat haar universiteit zich al 20 jaar bezighoudt met open toegang tot onderwijs en onderzoek; zij begonnen er al mee toen medewerkers nog niet eens een computer hadden. In die 20 jaar hebben zij met hard werken en doorzettingsvermogen ongelooflijk veel bereikt. Bijzonder is dat zij ons de brede waaier van open zien: open educational recources, open courseware, open access, open digital libraries, open educational systems en open source.

presentatie downloaden

 

tufts university

Mary Lee, die al 20 jaar een van de drijvende krachten achter de beweging naar open onderwijs en onderzoek is, bevestigt de impact die open heeft op Tufts. De huidige modellen voor onderwijs en onderzoek zijn niet duurzaam: de kosten stijgen, instellingen betalen voor het ontwikkelen van materiaal, en moeten de resultaten voor veel geld terugkopen van uitgeverijen. De overheid heeft een impuls gegeven aan open onderwijs en open onderzoek door als eis te stellen dat gesubsidieerde resultaten default als open beschikbaar moeten komen. En “money talks: if the funder says the data should be open, than the data will be open”.

De ontwikkeling naar open onderwijs en onderzoek is volop in beweging, en het is niet duidelijk waar het precies heen zal gaan. Maar ook hier weer blijkt de kracht van beweging: door met onverminderde energie door te gaan op het ingeslagen pad van open, beïnvloeden zij mede de ontwikkeling, en ontdekken in de praktijk welke struikelblokken bestaan en op welke manier die weggenomen kunnen worden. Tufts heeft jarenlang gestaag doorgewerkt, en er is door verschillende mensen echt leiderschap getoond. Er is veel ervaring opgedaan door het uitvoeren van pilots. Veel vooroordelen verdwijnen als je gewoon aan het werk gaat en laat zien wat de opbrengsten zijn.

De zichtbaarheid en daarmee de reputatie van de instelling wordt groter als materiaal open beschikbaar wordt gesteld. Docenten zijn er inmiddels vertrouwd mee geraakt, hoewel ze aanvankelijk veelal sceptisch waren. Tufts heeft inmiddels meer dan 50% van al het cursusmateriaal als open courseware beschikbaar gesteld. Dat materiaal wordt verrijkt met links naar materiaal van andere instellingen en materiaal van studenten.  Tufts zet studenten ook in als producten van opencourse ware onderdelen.  Het trekt een diverse groep gebruikers: eigen studenten, studenten van andere instellingen, self-learners, studiekiezers, docenten, onderzoekers die materiaal willen gebruiken, mensen waar ook ter wereld die om wat voor reden dan ook geïnteresseerd zijn in dit materiaal. In totaal al 4,5 miljoen gebruikers.

Ook de leeromgeving moet de overtuiging ondersteunen dat samenwerking en van elkaar leren zorgen voor meer mogelijkheden, een grotere denkkracht. Daarvoor moet het denken en werken in silo’s (zoals het afzonderlijke ontwikkelen en aanbieden van dezelfde basisvakken in verschillende disciplines van de medische faculteit) worden doorbroken. Een leeromgeving als Blackboard is volgens Tufts niet geschikt voor het doorbreken van die silo’s, en daarom heeft Tufts zelf een omgeving gecreëerd die ervoor zorgt dat al het materiaal in de omgeving voor iedereen toegankelijk is. Daarmee hebben ze een enorme content repository opgebouwd, die inmiddels ook door andere instellingen wordt gebruikt.

Tufts biedt geen MOOC’s aan. Hun content is al open toegankelijk voor iedereen, en uit onderwijskundig oogpunt zien zij weinig toegevoegde waarde aan online cursussen die tijdgebonden zijn en die geen certificaten opleveren. Zij kiezen heel bewust voor andere vormen van open onderwijs, bij voorkeur voor modellen die het mogelijk maken om online open onderwijs wel te certificeren.

Tufts zet ook sterk in op het open beschikbaar stellen van alle onderzoeksdata en onderzoeksresultaten. Dat vraagt om een goede infrastructuur en om manieren om datasets ook duurzaam toegankelijk te houden. Samenwerking in het vormgeven hiervan, en in het overwinnen van obstakels rondom copyright is cruciaal. Dat is als afzonderlijke instelling niet te organiseren. Het beschikbaar stellen van open datasets biedt enorme mogelijkheden voor nieuw onderzoek. Tufts probeert daarom met andere instellingen verschillende open datasets gecombineerd beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via http://geodata.tufts.edu/opengeoportalhome.jsp. Het gebruik van open source software heeft het mogelijk gemaakt dat instellingen als Harvard, MIT en Tufts zijn gaan samenwerken, dat was anders nooit gebeurd. En zonder die samenwerking hadden ze nooit voor elkaar gekregen wat ze nu kunnen aanbieden.

De medewerkers van Tufts hebben in de diverse presentatie op een bijzondere manier de breedte van open onderwijs en onderzoek belicht. De grote driver voor open onderwijs en onderzoek is voor hen kwaliteitsverbetering. Dat geven ze vorm door te delen en samen te werken, binnen de eigen organisatie en in de wereld daar buiten. Dit is diep verankerd binnen de organisatie. Er is geen sprake van een hype maar van een duidelijke visie waar in een totaalpakket vorm aan wordt gegeven.

De potentie van open onderwijs wordt steeds duidelijker, zoals:
  • Verbetering van de kwaliteit van onderwijs, o.a. door (1) de beschikbaarheid van content van hoge kwaliteit, ontwikkeld in cocreatie en (2) de beschikbaarheid van verschillende soorten content, onderwijs op maat voor verschillende leerstijlen van studenten.
  • Profilering, zichtbaarheid van kwaliteit: (1) trekt studenten en staf en (2) is een bron voor nieuwe samenwerkingsverbanden, in onderzoek of met MKB en industrie.
  • Invulling geven aan maatschappelijke opdracht: (1) delen van kennis en kunde, valorisatie en (2) bijdragen aan de groei van minder ontwikkelde landen.
  • Faciliteren van leven lang leren: (1) beschikbaarheid van online onderwijsmateriaal en cursussen en certificering daarvan, (2) blended learning programma’s.
In de discussie speelt de meerwaarde van samenwerken en delen voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs een belangrijke rol, en wordt verkend op welke manier instellingen in Nederland kunnen samenwerken. Het is duidelijk dat dit een ontwikkeling is die niet meer te stoppen is, maar dat het ook ploeteren is om dingen voor elkaar te krijgen, en dat echt leiderschap noodzakelijk is. Tufts laat de resultaten van twintig jaar onverminderde inzet zien. Ze hebben laten zien dat het loont om voorlopers samen te brengen en te ondersteunen, ze vrijheid te bieden om resultaten te boeken. Ook tijdens dit bezoek wordt weer duidelijk hoe uniek het is dat Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs samenwerken, en dat al jaren doen.

 

> presentatie downloaden


blog geschreven door Christien Bok en Hester Jelgerhuis van SURF.


SIG's en subthema's: Open Education,Congresblogs

REACTIES

PLAATS REACTIE