Artikel

Laatst bewerkt door Hester Jelgerhuis op 04-11-2013 17:22

blog studiereis open education 2013 dag 6 en 7

Van 19-26 oktober gaat een groep bestuurders van hogescholen en universiteiten, het ministerie van OCW en de VSNU naar de Verenigde Staten voor een studiereis die SURF organiseert rondom het thema open education. Tijdens de studiereis bezoeken we verschillende toonaangevende organisaties op het gebied van open education in Washington DC, Boston en New York.

 

> download de Daily Open #6-7 als PDF (of alle edities in een keer)
> zie verslag dag #1-2, verslag dag #3, verslag dag #4, verslag dag #5 of verslag dag #6-7

 

 

The State University of New York: OPEN SUNY

Na een treinreis dwars door de adembenemende Indian Summer van Boston naar New York haasten we ons naar The State University of New York (SUNY), waar we kennismaken met het Open SUNY initiatief. De grote tegenstelling met de vorige dag begint al met de facts & figures van SUNY, die niet te vergelijken zijn met universiteiten als Harvard en MIT. Zo heeft The State University of New York ruim 460.000 studenten verdeeld over 64 campussen en een totale staf van ruim 90.000 medewerkers. Kenmerkend is ook het brede onderwijsaanbod van SUNY, dat de hele range van community colleges tot selectieve masterprogramma’s beslaat. SUNY biedt een groot deel van haar onderwijsaanbod al online aan, o.a. via het SUNY Learning Network.

Binnen deze context van grote diversiteit heeft SUNY in januari van dit jaar het ambitieuze Open SUNY initiatief gelanceerd met het motto “opening SUNY to the world and to ourselves”. Een belangrijk doel voor de komende jaren is meer studenten op te leiden in de regio New York, waar 6.9 miljoen ‘underserved adults’ wonen: 55% van de beroepsbevolking heeft geen diploma. SUNY richt zich met haar open en online onderwijs expliciet niet op een wereldwijde doelgroep, maar op een regionale doelgroep en hun eigen studenten. Een interessant perspectief, ook vanuit de veelal regionaal georiënteerde hogescholen.

Binnen Open SUNY worden verschillende soorten van open en online onderwijs ontwikkeld, zoals online degree programs, online courses en prior learning assessments. Ook de moeite van het bekijken waard is het schema met diensten die rondom Open SUNY worden ontwikkeld (zie presentatie hieronder), zoals diensten om studenten en docenten te ondersteunen (het oprichten van een center for online teaching excellence, ondersteuning bij het ontwikkelen van een online cursus, oprichting van een 24/7 helpdesk etc.). SUNY ziet dat de rol van de docent sterk zal veranderen en wil daarbij ondersteunen met een professionaliseringsprogramma dat zich richt op open education en online teaching & learning.

Daarnaast gaat SUNY samenwerken met Coursera. Ze gaan niet alleen zelf een aantal MOOC’s ontwikkelen en aanbieden op het Coursera platform, maar hebben ook een deal met Coursera heeft gesloten om tegen betaling bestaande MOOC’s van andere universiteiten in het reguliere SUNY-onderwijs te inzetten, al dan niet vanuit het flipping the classroom concept. Als studenten deze cursussen succesvol afronden krijgen zij daarvoor ook studiepunten. SUNY ziet de samenwerking met Coursera ook als kans om over de grenzen van de verschillende campussen heen samen MOOC’s te gaan ontwikkelen en zo kennis en ervaringen tussen docenten te delen. Het biedt ze de mogelijkheid te experimenteren met blended onderwijsvormen en het onderwijs te verbeteren door beschikbare data te analyseren om zo obstakels te identificeren, lacunes te herkennen etc.

Er is veel aandacht voor het proces om Open SUNY te implementeren binnen de universiteit. Vanwege de grote autonomie van de verschillende onderdelen wordt er niets top-down opgelegd maar wordt er vooral samengewerkt met docenten en onderdelen die graag willen experimenteren met open education en online onderwijs (zie ook de Innovative Instruction Technology Grants). In de presentatie is een uitgebreide roadmap opgenomen voor de implementatie. Ook interessant is het plan van aanpak voor Open SUNY.

Binnen SUNY wordt het Empire State College, dat zich met haar online en blended aanbod richt op de leven lang leren doelgroep, als voorloper van online onderwijs gezien. Het Empire State College staat bekend om haar expertise in online leren, prior learning assessments en leven lang leren.

Als ander voorbeeld wordt het SUNY Center for Collaborative Online International Learning (COIL) genoemd, waarbinnen universiteiten over de hele wereld gezamenlijk online cursussen ontwikkelen. Daarmee biedt COIL naar eigen zeggen ‘een alternatief voor MOOC’s’. Zie ook het artikel COIL – Virtual mobility without commercialisation van Hans de Wit in University World News (juni 2013).

Tot slot presenteert SUNY het Kaleidoscope project, dat als doel had bestaande Open Educational Resources (OER) te hergebruiken als basis voor open online cursussen. De resultaten zijn veelbelovend: studenten besparen geld door het gebruik van open leermaterialen en open tekstboeken, het studierendement is fors toegenomen, en de zogenaamde ‘OER-cursussen’ zijn populair onder studenten.

presentatie Open SUNY downloaden

mqdefault.jpg
Open Educational Resources: Adopting an Open Course

As part of Project Kaleidoscope, Tompkins Cortland Community College and partner institutions have developed open courses using open educational resources (OER). This video explains the development process and how easy it is to adopt an open course.

 

video conference met daphne koller van coursera

Onze video conference met Daphne Koller van Coursera vindt vlak na de ‘Triple Milestone aankondiging’ plaats dat Coursera die dag 107 partners, 532 cursussen en 5.2 miljoen studenten uit alle landen van de wereld telt. Coursera is een platform voor massive open online courses (MOOC's) dat toegang biedt tot onderwijs aan groepen die dat voorheen niet hadden; educating the world. Daphne Koller houdt een idealistisch gedreven verhaal, en wijst op problematieken als armoede en aids, waar onderwijs een positieve bijdrage aan kan leveren, niet alleen door gezamenlijk aan deze problematieken te werken, maar ook door een opgeleide wereldbevolking beter toe te rusten om zich aan deze problemen te ontworstelen. Een flink aantal testimonials van Courserastudenten bevestigen de grote impact die toegang tot onderwijs in een persoonlijk leven kan hebben.

Coursera wil effectieve onderwijsconcepten ondersteunen, zoals:

 • Mastery Learning (“In many cases, we provide randomized versions of the same assignment, so that a student can re-study and re-attempt the homework”)
 • Automated grading.
 • Instant feedback.
 • Peer assessments, waaronder ook student peer reviews (waarbij studenten elkaars werk beoordelen).
 • Inzet van studenten of teaching assistents als moderator van discussiefora.

Waar instellingen als Harvard, MIT, en SUNY open en online onderwijs vooral gebruiken voor het verbeteren van hun eigen campusonderwijs, zoekt Coursera naar manieren waarop campusonderwijs een plek kan krijgen in het online onderwijs dat zij aanbieden.

Rondom MOOC’s blijken wereldwijd learning communities te ontstaan. Zo zoeken alumni elkaar op in hun eigen land om samen een MOOC te volgen, vormen studenten spontaan een werkgroep om samen een MOOC te volgen als aanvulling op hun eigen opleiding of staan er vrijwilligers op die zich opwerpen als begeleider van een MOOC voor mensen die hierbij voor het eerst toegang kunnen krijgen tot hoger onderwijs.

Alle studenten die een Coursera MOOC met succes afronden krijgen een bewijs van deelname. In sommige gevallen kunnen studenten optioneel echter ook een geverifieerd certificaat krijgen tegen betaling van gemiddeld 30 tot 50 US Dollar, de zogenaamde signature tracks. Om de student te kunnen identificeren en zo te kunnen verifiëren dat hij is wie hij zegt te zijn wordt gebruikgemaakt van twee zaken. Allereerst moet de student een foto van zichzelf insturen, die wordt vergeleken met een live beeld. Ten tweede wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde Signature Phrase: “a biometric profile of your unique typing pattern.”

 

Columbia University

De campus van Columbia University is onze laatste stop van de studiereis. We bezoeken er het Columbia Center for New Media Teaching and Learning en horen alles over Columbia’s open education strategie. De inzet van open en online onderwijs heeft echt hun manier van denken over onderwijs veranderd. Columbia investeert in open en online onderwijs om hun onderwijs te verbeteren en hun reputatie te versterken (letterlijk in de etalage zetten van de beste docenten en opleidingen), om zo talentvolle studenten en medewerkers aan te trekken. Met open education wil Columbia ook haar alumni en leven lang leerders bereiken.

Juist omdat er zoveel behoefte aan open en online onderwijs is, en zoveel studenten zich daarvoor inschrijven, beschikken ze over steeds meer data die ze helpen om beter onderwijs te geven, en een betere docent te zijn. Ook al weten ze nog niet precies hoe ze optimaal van al die data gebruik kunnen maken, zien ze die data als een goudmijn voor de verbetering en vernieuwing van hun eigen campusonderwijs.

Evenmin als MIT en Harvard erkent Columbia MOOC’s die hun eigen studenten aan andere instellingen volgen. Zij willen hun eigen reputatie beschermen en houden strikt vast aan hun eigen curriculum, en lijken volstrekt niet van zins dat in de toekomst anders te gaan doen.

Nieuwe initiatieven waar Columbia aan werkt zijn o.a. verschillende Coursera MOOC’s, online masters binnen de School of Continuing Ed, en korte online cursussen binnen de School of Public Health. Ook heel interessant en zeker de moeite van het bekijken waard zijn de conversations on online learning met topsprekers op het gebied van online leren. 

Tot slot gaven ze een overzicht van ‘lessons learned’ en ‘what’s next’: zie de presentatie die te downloaden is op bit.ly/ol-oct2013.

 

Wrap-up

We sluiten het programma af met een discussie over wat deze reis heeft opgeleverd, en wat mogelijke vervolgstappen voor instellingen zijn. Belangrijkste conclusies zijn:

 • Open en online onderwijs, in de vorm van MOOC’s of in andere varianten, is een onvermijdelijke ontwikkeling, waar, met name in de Verenigde Staten, met veel passie en veel middelen in wordt geïnvesteerd.
 • Het open beschikbaar stellen van kennis is geen bedreiging, het biedt juist toegevoegde waarde en zorgt voor doorbraken.
 • Redenen om te investeren in open en online onderwijs zijn reputatie en educatie:
  • De kwaliteit van onderwijsmateriaal en de kwaliteit van docenten wordt zichtbaar;
  • De instelling wordt zichtbaar als speler in de internationale online wereld;
  • Dat kan talentvolle studenten en docenten aantrekken en nieuwe samenwerkingspartners in onderwijs, onderzoek en MKB en industrie opleveren;
  • Doordat het onderwijsmateriaal in (internationale) dialoog kan worden (door)ontwikkeld kan de kwaliteit ervan verbeteren;
  • Doordat er op basis van (big) data onderzoek kan worden gedaan naar de effectiviteit van verschillende onderwijsconcepten (learning analytics), kan de kwaliteit van het (campus)onderwijs verbeteren;
  • Open en online onderwijs kan een belangrijke rol spelen in het kader van leven lang leren en internationalisering van het onderwijs.
 • Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om in te zetten op open en online onderwijs:
  • Het hoger onderwijs beschikt over een state of the art infrastructuur voor onderwijs en onderzoek;
  • Het onderwijs in Nederland is al sterk internationaal georiënteerd en beschikt al over een breed Engelstalig onderwijsaaanbod.
 • Om deze uitgangspositie te benutten moeten instellingen serieus investeren in de ontwikkeling van online onderwijs.
 • Het zou helpen als de overheid zich krachtig zou uitspreken voor open en online onderwijs, zorgt voor het wegnemen van barrières in wet en regelgeving, innovatie en onderzoek stimuleert en ruimte biedt voor experimenten.
 • Open en online onderwijs biedt goede mogelijkheden voor kennisvalorisatie. Ook kan de zichtbaarheid van de kwaliteit van het Nederlands hoger onderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan de positie van Nederland als kennisland. Aansluiten bij de topsectoren en samenwerking met het bedrijfsleven liggen daarbij voor de hand. Open en online onderwijs kan ook een programmatische rol spelen in ontwikkelingssamenwerking.
 • De docent speelt een sleutelrol in deze ontwikkeling, en moet worden gefaciliteerd in:
  • Professionalisering in succesvolle didactiek van online onderwijs;
  • Samenwerking met (internationale) vakgenoten;
  • Technische randvoorwaarden en voorzieningen;
  • Didactiek van open en online onderwijs zou moeten worden opgenomen in de Basis- en Seniorkwalificaties Onderwijs en worden geïntegreerd in de lerarenopleidingen.
 • Open en online onderwijs biedt mogelijkheden om effectief leren te ondersteunen met bijvoorbeeld:
  • Onderwijs dat is opgedeeld in kleine segmenten met oefeningen;
  • Vormgeven van mastery of learning, de student heeft de beschikking over voldoende oefenmateriaal en kan door naar een volgend niveau als hij de stof beheerst;
  • Snellle feedback en peerfeedback;
  • Gepersonaliseerde leerpaden;
  • Learning communities.
 • De snelle ontwikkelingen vragen om actie, leren door te doen, waarbij belangrijke uitgangspunten zijn:
  • Sluit aan bij de eigen onderwijsvisie en laat open en online onderwijs die versterken;
  • Investeer in (gezamenlijke) analyse van resultaten en succes.
 • Samenwerking kan meerwaarde bieden bij het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en het delen van praktijkervaringen zoals nu gebeurt binnen SURF, bij het aanpakken van vraagstukken over bijvoorbeeld het certificeren van open en online onderwijs en het erkennen van open en online onderwijs in het eigen curriculum, en bij het in samenwerkingsverbanden ontwikkelen van online onderwijs.
 • Voor internationale kennisuitwisseling op open en online onderwijs biedt het Open Courseware Consortium een uitstekend podium.
 • Binnen coalitions of the willing kunnen instellingen werken aan innovatieve manieren om online onderwijs vorm te geven.


blog geschreven door Christien Bok en Hester Jelgerhuis van SURF.


SIG's en subthema's: Open Education,Congresblogs

REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE