Artikel

Laatst bewerkt door Robert Schuwer op 23-09-2014 07:15

Oogst van strategieworkshops open en online onderwijs

In 2013 en 2014 organiseerden SURF en de SIG Open Education strategische workshops bij drie universiteiten, twee universitair medische centra en vijf hogescholen. Het doel van deze workshops was de instellingen een stap verder te brengen in het formuleren van een beleid op open en online onderwijs. Op 18 september was er een terugkomdag voor de instellingen, om met elkaar de oogst van deze strategieworkshops te evalueren.

Voorafgaand aan deze terugkomdag hadden de instellingen enkele vragen gekregen die als input dienden voor de discussie. Aanwezig waren vertegenwoordigers van vier hogescholen, één universiteit en één universitair medisch centrum. Eén universiteit gaf aan niet aanwezig te kunnen zijn. Hun per mail gedeelde ervaringen zijn hierna meegenomen.

Activiteiten na de workshop

Na de workshop zijn de instellingen aan de slag gegaan om open en online onderwijs een stap verder te brengen. De mate waarin de instellingen daarin zijn geslaagd is heel verschillend. Bij vier instellingen zijn experimenten gestart of voortgezet. Twee van die instellingen gaven aan dat door andere prioriteiten besloten is (al dan niet tijdelijk) te stoppen. Een derde instelling begint binnenkort met visie/ontwikkeling, gevoed door resultaten van de experimenten. Bij twee instellingen hebben de ontwikkelingen geresulteerd in gecoördineerde initiatieven, waarbij substantiële middelen beschikbaar worden gesteld waar via een tender op gereageerd kan worden. Een van die instellingen mikt daarbij op hergebruik van OER van elders. De andere instelling richt zich op al dan niet open online mogelijkheden voor campusonderwijs. Bij één instelling beperkten de initiatieven zich tot het maken van een beleidsnotitie. Dit heeft echter geen vervolg gekregen.

Ervaringen

Terugblikkend op de afgelopen periode constateerden de aanwezigen dat de workshop veel enthousiasme en bewustzijn creëerde. Veelal werden voornemens gemaakt voor verdere acties na de workshop, meestal middels gecoördineerd experimenteren om van daaruit ook een instellingsvisie te ontwikkelen. De praktijk bleek echter weerbarstiger, waardoor de experimenten meer op een grassroots aanpak leken.

Een discussie tussen de aanwezigen gaf meer inzicht in details. De volgende constateringen werden daarbij gedaan:

  • Ondersteunen van een docent bij vraagstukken op het gebied van rechten, platformen, digitaal toetsen en video  is essentieel om initiatieven op open en online onderwijs te doen slagen. De vraag is echter ook hoeveel basiskennis een docent zou moeten hebben over deze onderwerpen om aan de slag te kunnen gaan en hoe ondersteuning van de docent dan vorm moet krijgen. Zou “beginselen van open en online onderwijs” niet onderdeel moeten worden van professionaliseringsprogramma’s voor docenten?
  • Succesverhalen lijken zich binnen vakgebieden en studierichtingen voor te doen in plaats van binnen instellingen. Wellicht is daarom binnen een vakgebied instellingsoverstijgend te werken een goede aanpak om open en online onderwijs te bevorderen naast hoe het nu gebeurt. Denk aan gezamenlijk ontwikkelen van open en online onderwijs op deficiëntievakken.

Tips

Tenslotte hadden de aanwezigen ook een aantal tips op basis van hun ervaringen:

  • Er is veel geduld is nodig in dit soort trajecten. Kleine stapjes om voortgang te maken.
  • Speel in op idealistische aspecten om docenten mee te krijgen.
  • Wees transparant over alle publicatievoorwaarden (m.n. gebruik van open licenties), zowel voor hergebruik als voor zelf publiceren, en geef daarbij ondersteuning aan docenten. Maar verschaf die transparantie op een begrijpelijke manier: alle details meenemen kan ook afschrikken.
  • Ga bij starten van experimenten na of docenten op de voorgenomen wijze aan de slag willen gaan en of er faciliteiten (tijd, geld) beschikbaar worden gesteld.
  • Laat visievorming bottom-up ontstaan vanuit experimenten. Daarmee vergroot je het bewustzijn dat visie nodig is en om “massa” achter je plannen te krijgen.
  • Sluit aan bij wat er al gaande is binnen een instelling. Wek bij gebruik van de term “strategie OER” niet de indruk dat je een nieuwe strategie gaat maken, maar onderzoek hoe OER kan bijdragen om de bestaande strategische doelen te halen.
  • Sluit zoveel mogelijk aan bij de doelen van de (individuele) docent. Ondersteun die docent. Start met de “champions”, zorg voor succeservaringen en begin met laaghangend fruit.

Dit jaar staat er nog een workshop gepland in oktober. Het volgend jaar komt er een vervolg door op specifieke onderwerpen kennisuitwisseling te organiseren. SURF zal hierover te zijner tijd meer informatie geven.

> Lees ook het eerder verschenen artikel over de strategieworkshops


SIG's en subthema's: Open Education

REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE