Artikel

Laatst bewerkt door Robert Schuwer op 20-05-2017 14:10

Netwerkdag SIG Open Education 10 mei 2017: Adoptie Open Leermateriaal.

‘’..het ontwikkelen, delen en bewerken van open leermiddelen dient krachtiger te worden ondersteund dan nu het geval is. De rijksoverheid dient voor alle sectoren budget beschikbaar te stellen om open onderwijs uit de sfeer van hobbyisme en altruïsme te trekken. Onderwijsinstellingen kunnen hieraan bijdragen door activiteiten en professionalisering op het gebied van open onderwijs op te nemen in het taakbeleid.’’
Dit is beschreven in de tweede aanbeveling van het rapport ‘Doordacht Digitaal’ van de Onderwijsraad.

Net nadat de netwerkdag SIG Open Education op 10 mei had plaatsgevonden, kwam bovenstaand rapport uit. Dat open onderwijs nog in de ‘hobbysfeer’ zit, is niet zo genoemd op de netwerkdag. We realiseren ons wel dat open onderwijs nog steeds het kenmerk ‘innovatief’ heeft. Hoewel het streven is om steeds meer docenten te betrekken bij open onderwijs, zijn het in de praktijk nog vaak de circa 2,5% ‘innovators’; de grotere groep ‘early adopters’ is moeilijker te bereiken en minder zelfsturend.

Tijdens de netwerkdag stond het onderwerp ‘adoptie van open leermaterialen’ centraal.

Uit het onderzoek “De waarde van open en open als waarde” van Robert Schuwer en Ben Janssen (Fontys Hogescholen) komt naar voren dat het voor docenten erg belangrijk is: (*) te weten wat de meerwaarde is van het open delen; (*) dat zij ondersteuning krijgen; (*) te merken dat innovatie en initiatieven mogelijk worden gemaakt voor docenten en (*) dat het niet als innovatie op zichzelf wordt geïmplementeerd, maar wordt gekoppeld aan curriculumherziening of andere (beleids)thema’s zoals flexibilisering van onderwijs. Presentatie:

Waarde-van_open_en_open_van_waarde_schuwer


Ervaringen bij de Radboud UMC met adoptie van open leermaterialen werden gepresenteerd door Nicolai van der Woert (Radboud UMC). Docenten hebben doorgaans te weinig tijd om zelf in de omvangrijke jungle van open onderwijsmateriaal op zoek te gaan; bovendien vereist dit speciale kennis. Om de drempels voor hergebruik weg te nemen is een content curation onderzoek uitgevoerd: selecteren op basis van criteria, ordenen in hapklare brokken, en ontsluiten/publiceren via een gebruikersvriendelijke website. Daarvoor zijn student-assistenten ingezet. Uit 14000 stuks open onderwijsmateriaal bleef slechts 19% aan geschikt materiaal over, waarvan naar schatting 3-7% ook echt zal worden hergebruikt in het curriculum. Een heleboel ‘ruis’ is dus verwijderd en docenten kunnen direct zinvol aan de gang met passende kleine collectie. Ondersteuning vanuit bibliotheek en onderwijsadviseurs blijkt echter cruciaal om uiteindelijk van ‘los’ onderwijsmateriaal te komen tot geïmplementeerde “Open Educational Practices”. Tevens wordt binnen de vakcommunity van UMC’s nagedacht over een landelijke samenwerking, om de workload en de ervaringen te delen. Presentatie:

from_contentcuration_vanderwoert

Marja Versantvoort (Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid) en Annoesjka Cabo (TU Delft, faculteit EWI) vertelden over hun “boegbeeldproject” (in respectievelijk hbo, opleiding Verpleegkunde en wo, vakgebied wiskunde) om adoptie van delen en hergebruiken van open leermaterialen door verschillende instellingen te bevorderen. De boegbeeldprojecten zijn een initiatief vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en zijn begin 2017 gestart. Beide projecten streven het vormen van een community na, waardoor bewustwording ten aanzien van open onderwijs ontstaat en de gedeelde leermaterialen actief gebruikt en geëvalueerd gaan worden. En met deze bewustwording wordt ‘een beweging’ in gang gezet. Begin klein: het heeft impact! Presentaties:

Boegbeeldproject_fontys

en

Boegbeeldproject_TUD


Na de bovenstaande presentatie bracht de geanimeerde discussie enkele tips voor adoptie van open leermaterialen:

  1. Stimuleer een incentive voor docenten om iets te doen met het delen en hergebruiken van leermiddelen (zoals extra ondersteuning; tijdwinst); laat aan docenten zien wat de toegevoegde waarde is.
  2. Zorg voor actieve ondersteuning ‘op maat’: (*) start en speel direct in op vragen die docenten hebben. Docenten willen direct geholpen worden. Voorbeelden genoeg m.b.t. rekening met auteursrecht bij beeldmateriaal.
  3. Zorg voor ondersteuning in multidisciplinare teams: de benodigde expertise zit in het team in plaats van dat docenten naar de expertise toe moeten gaan.
  4. Realiseer dat we met innovators bezig zijn. Het is belangrijk dat er bescherming en experimenteerruimte wordt geboden. Het ‘mag’ fout gaan om daarvan te leren.
  5. Integreer het delen van open leermaterialen in de BKO / BDB; dit creëert aandacht en bewustwording.
  6. Integreer open onderwijs bij curriculumvernieuwing. Neem het direct mee bij het ontwikkelen.

Voor de  SIG Open Education zijn dit leerpunten waarmee we onze communicatierol en de verbindende rol kunnen gaan versterken. Laten we bij open onderwijs de krachten bundelen.

Meer informatie: de linkedin community van de SIG Open Education


SIG's en subthema's: Open Education

REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE